Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Независимо дали иска или не, на всеки обикновен човек му се налага да комуникира със служители на данъчните служби или да подаде данъчна декларация. И точно тук се сблъсква с една джунгла от закони и наредби. Ако може да си позволи хонорар за счетоводител или адвокат, проблемите му се решават. Но ако няма тази възможност, ще му се наложи да се гмурне в дълбините на множество нормативни актове. 
Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем" сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.
Ако се интересувате от условията за реклама в сайта "2plus2.bg", моля свържете се с нас на долупосоченият електронен адрес:

За връзка с нас, можете да ни пишете във форума или на нашият електронен адрес:


Общи условия за ползване на услугите, предоставени от интернет портала "2plus2.bg"

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси, безплатните и платени услуги от "София Финанс Консулт" ЕООД на потребителите на Интернет портала http://www.2plus2.bg и урежда отношенията между "София Финанс Консулт" ЕООД и потребителите на портала.

I. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

(1) "София Финанс Консулт" ЕООД (наричано по-долу за краткост "Собственик на портала" или само "Собственик") е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал http://www.2plus2.bg, информационни услуги на своите потребители.

(2) 2plus2.bg (www.2plus2.bg) ("Портала") e виртуален информационен ресурс в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез електронни препратки към ресурси, разположени на сървъра на "София Финанс Консулт" ЕООД или на други сървъри извън контрола на последното.

(3) "Услуги" са предоставяните на потребителите на Портала http://www.2plus2.bg/ безплатни услуги - законодателство, примери от данъчната и счетоводна практика, счетоводни калкулатори, примерни формуляри, възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси, както и платени услуги - попълване онлайн на годишна данъчна декларация за физически лица.

(4) "Потребител" e всяко лице, което ползва предоставяните от Собственика чрез Портала Услуги.

(5) "Интернет страница" по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

(6) "Уебсайт / сайт ("website")" е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


II. Договор с Потребителя

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Безплатните информационни услуги - изчислителни калкулатори, формуляри, новини и статии, се предоставят на Потребителя без извършване на регистрация от негова страна. Безплатните услуги, свързани с форума на сайта - добавяне на теми, мнения, коментари и препоръки, се предоставят след извършване на регистрация в Портала чрез електронната форма за регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя.

(2) Платените услуги - попълване на годишна данъчна декларация за физически лица и други се предоставят след извършване на регистрация в Портала чрез електронната форма за регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя.

Обвързване с Общите условия

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „София Финанс Консулт" ЕООД и регистрираните Потребители на Портала http://www.2plus2.bg/ във връзка с ползването на Услугите. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията между "София Финанс Консулт" ЕООД и нерегистрираните Потребители, ползващи Услугите по чл. 2, ал. 2 по-горе.

Действие на договора

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 и има действие за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, а за регистрираните Потребители - за неопределен срок от регистрирането на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.


III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл.5. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия. За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 1 ал.2 Потребителят следва да въведе зададените в процеса на регистрация потребителско име и парола.

Чл. 6. (1) При ползване на предоставяните Услуги, свързани с форума (теми, коментари и препоръки) Потребителят няма право да публикува изображения, текст или други материали, които:

а) противоречат на българското законодателство, и международно законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;
в) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;
г) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
д) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;
е) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че Собственикът установи или трето лице уведоми писмено Собственика, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на изискванията по предходния член, Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

Чл. 7. (1) Потребителят на Портала се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др.;

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

Чл.8. (1) Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на Портала.

(2) Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният Потребител се съгласява да получава такива съобщения от Собственика.

Чл.9. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

Чл. 10. Собственикът има право да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1, по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез Портала за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 11. Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

Ограничаване на отговорността

Чл. 12. (1) Собственикът на Портала не носи отговорност, при умишлено погрешно въведени данни от Потребителя в изчислителните модули, и последващи погрешно изчислени суми.

(2) Собственикът не носи отговорност, ако Потребителят е въвел грешна сума, като не се е съобразил с инструкциите към всяко поле на платените и безплатните изчислителни модули.

(3) Собственикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Порталът.

Интелектуална собственост

Чл. 13. (1) Всички елементи от съдържанието на Портала, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика.

(2) В случай, че елементи или публикации от Портала бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица.

Лични данни

Чл. 14. Собственикът, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите - предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за Потребителите на Портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

Разкриване на информацията

Чл. 15. Собственикът се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

(1) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

(2) информацията се предоставя на служители или подизпълнители (включително лица, действащи като обработващи от името на Собственика личните данни) на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира или които притежават повече от 50% дялово или акционерно участие в Собственика или го контролират пряко или косвено, за отчетни цели и за дейности по администриране на Портала и ползването на Услугите;

(3) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

(4) Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

Прекратяване на договора

Чл. 16. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на Портала www.2plus2.bg;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в) други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При прекратяване на договора Собственикът деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него.

(4) Независимо от основанието за прекратяване на договора Собственика запазва изключителното право на ползване по чл. 21 от тези Общи условия върху всички материали, публикувани от Потребителя в Портала и може по своя преценка да запази или съответно да премахне от Портала всички или която и да е част от тези материали.

Писмена форма

Чл. 17. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Портала http://www.2plus2.bg/ и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Влизане в сила

Чл.18. Общите условия са приети от Общото събрание на "София Финанс Консулт" ЕООД и влизат в сила от 01.12.2011 г.
Калкулатор за изчисление на работна заплата.
Искате да договорите такава сума за заплата си, че след удръжката за осигуровки и данъци да Ви остане на разположение прилична сума. А може би вече сте сключили трудов договор, но не знаете какви точно ще са Ви удръжките. И се притеснявате да попитате този Цербер, който всички наричат счетоводител... На помощ идват нашите калкулатори за работна заплата.
Калкулатор за изчисление на законна лихва.
Законната лихва се изчислява във връзка с почти всички просрочия, съдебни спорове, закъснели плащания. Изчисляването й, особено за дълъг период е досадно поради променливия компонент на основния лихвен процент. За лесното изчисляване на законна лихва разработихме за Вас този калкулатор.
Калкулатор за изчисление на лихви по заеми.
Този калкулатор ще Ви бъде изключително полезен ако трябва да изчислите лихвата, която Ви дължат по отпуснат заем, или която трябва да платите ако сте получили суми под формата на заем.
Счетоводни и икономически статии и материали.
Със статиите и разнообразните материали ще Ви информираме за промени в законодателството, и ще Ви "превеждаме" счетоводните термини на разбираем език.
Формуляри и бланки.
Тук можете да откриете разнообразни бланки - от молба за ползване на годишен отпуск до заявление за регистрация по ЗДДС.
Онлайн консултации и дискусии.
Във форума можете да ни задавате въпроси, да изказвате мнение. Ще провеждаме дебати и ще решаваме прости и сложни казуси.
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.