Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Трайно намаляват нарушенията по заплащането на труда

Трайно намаление на броя на нарушенията по заплащането на труда, както и на дела им спрямо останалите нарушения по трудови правоотношения, отчита Инспекцията по труда от 2013 г. насам. В началото на икономическата криза този вид нарушения, сред които са забавени възнаграждения, неизплащане с увеличение на извънреден и нощен труд, на труда в празнични дни, на обезщетения за неизползван отпуск и др., постоянно бележеше ръст. ИА ГИТ отчете тази негативна тенденция в планирането на контролната си дейност и в резултат на засиления контрол за първото полугодие на 2015 г. нарушенията по заплащането на труда са вече 6423 при 8440 броя за същия период на 2014 г. Делът им спада до 10.6% от 12% спрямо всички нарушения по трудови правоотношения. За сравнение през 2012 г. всяко четвърто нарушение е било свързано със заплащането на труда.

От началото на 2015 г. до момента дължимата сума от забавени възнаграждения в проверените предприятия е 17.6 млн. лв. в 275 предприятия. Благодарение на контрола през годината са изплатени 15.3 млн. лв. забавени възнаграждения на работниците и служителите. За да следи проблема със забавянето на възнагражденията в условията на криза и да контролира рисковите предприятия, Инспекцията по труда създаде специален софтуер през 2009 г., според който изплатените оттогава досега възнаграждения, след намесата на контролните органи, са над 285 млн. лв. Установените случаи на работа без трудов договор са 1140.

Извършените проверки през първите 6 месеца на 2015 г. от инспекторите по труда са 26 173 в 22 621 предприятия. Установените нарушения са 119 906 броя. От тях по трудови правоотношения са 60 119 броя, а свързаните с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 59 465 броя. Всяка четвърта проверка е била за установяване дали са изпълнени дадените от контролните органи задължителни за изпълнение предписания. Делът на последващите проверки леко се е увеличил в сравнение със същия период на 2014 г. Практиката показва, че работодателите изпълняват предписанията.

За 6 месеца контролните органи са издали 117 663 предписания. В огромната си част предписанията се издават, за да се дава възможност на работодателите в разумен срок да изпълнят ангажиментите си по закон, без да търпят санкции за констатираното нарушение, стига то да не е застрашавало живота и здравето на работещите. Сроковете са различни и са съобразени с вида на нарушението и времето, за което то може да бъде отстранено. Спрени, до отстраняване на нередностите, са 314 машини, обекти и работни места, които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите, и са отстранени от работа 61 работници без нужната квалификация. На практика всяко установено и отстранено след намесата на инспекторите по труда нарушение е предпоставка за предотвратяване на трудов инцидент. В това се изразява превантивната дейност на Инспекцията, която, за разлика от случилите се трудови злополуки, няма как да бъде отчетена.

За полугодието издадените актове за установяване на административно нарушение са 4859, като 3401 са за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, а 1338 - за такива по неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Освен при нарушенията, свързани със заплащането на труда, трайна тенденция към намаляване се отчита и при нередностите, свързани с трудовите правоотношения като цяло - с работното време, почивките и отпуските, възникването, съществуването и прекратяването на трудовите правоотношения и т.н. От 2009 г. до 2013 г. те постоянно се увеличаваха, като делът им от общия брой нарушения от 39% през 2009 г. достига до почти 57% през 2012 г., а в края на 2010 г. за първи път бяха повече от тези по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тази негативна тенденция също беше овладяна благодарение на правилното планиране на контролната дейност на ИА ГИТ, както и на практиката да се реагира на всеки сигнал, дори анонимен.

В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

В подкрепа на работодателите Комитетите и Групите по условия на труд ИА ГИТ разработи голям проект „Превенция на безопасност и здраве при работа", финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика. Благодарение на него работодателите разполагат напълно безплатно с Кодекси за добри практики, модели на системи за управление на безопасност и здраве при работа, интерактивни инструменти за оценка на риска за 30 икономически дейности. Материалите са достъпни на сайта на ИА ГИТ (http://projects.gli.government.bg/). Освен за изготвяне на самостоятелна оценка на риска, която се приема от контролните органи, бизнесът може да използва инструментите и за обучение на персонала си.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.