Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 

Дата и час: 14 Авг 2022, 06:35

ДДС върху неустойка по договор

<<

Валя Валентинова

Мнения: 4

Регистриран на:
23 Сеп 2013, 20:17

Мнение 23 Сеп 2013, 20:20

ДДС върху неустойка по договор

Бих искала да попитам: Когато трябва да платим неустойка, защото не сме изпълнили задълженията си по договор, трябва ли върху тази неустойка да плащаме и ДДС?
<<

V.Ivanova

Администратор

Мнения: 57

Регистриран на:
26 Яну 2012, 21:55

Мнение 23 Сеп 2013, 20:38

Re: ДДС върху неустойка по договор

Здравейте и добре дошла във форума!
При неизпълнение на клауза по договор не се начислява ДДС върху размера на неустойката, защото не е налице доставка по смисъла на ЗДДС. Т.е. не е налице покупко-продажба на стока, услуга или актив. Публикуваме становище на НАП по този въпрос:
Изх. № 04-18-7
Дата: 02.01.2013 год.
ЗДДС (към 12.2012 г.), чл. 26, ал. 1;
ЗДДС (към 12.2012 г.), чл. 26, ал. 2.


Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дължима от доставчик на получател неустойка

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………….. г. е изложена следната фактическа обстановка:
……………., като възложител по обществена поръчка, е сключило договор, съгласно който при забавено изпълнение на задълженията, изпълнителят дължи неустойка на възложителя. …………. е начислило неустойка за забава на изпълнителя.
Въпросът Ви е следва ли да се начисли данък върху добавената стойност върху неустойката, на какво основание и как се документира това?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Данъчната основа, съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена, като същата се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Съгласно чл. 93, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Неустойките се начисляват въз основа на неизпълнение, частично изпълнение или изпълнени действия, различни от договорените между доставчик и получател. Същите са елемент от данъчната основа само когато са дължими на доставчика, съответно получени от доставчика и то когато не са с обезщетителен характер.
Неустойките, дължими във връзка с неизпълнение на възложена работа, съответно във връзка със закъснение при изпълнение на задължение по посочения договор в запитването Ви, са дължими не на доставчика, а на получателя, поради което същите нямат характер на доставка.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Назад към Счетоводствоcron