Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Някои малко познати права на служителите
В последните години, познаването на правата от страна на работниците и служителите значително се повиши. По-голямата част от трудещите се вече познават правата си при уволнение, както и са запознати с незаконните работодателски практики. Все пак, има непознати права, за които никой не говори и по този начин служителите пропускат много свои евентуални ползи.

1. Право на болничен, два месеца след напускане на работа


 

 


Това не особено познато право, може да бъде ползвано от служителя, независимо дали той е напуснал доброволно или е уволнен от работодателя. Задължително условие е, временната неработоспособност да е настъпила до 2 месеца от прекратяване на трудовия договор, или на осигуряването (ако сте се самоосигурявали).

Болничният лист трябва да бъде представен на бившия работодател, заедно с другите задължителни документи (декларация за банкова сметка и др.). Ангажимент на работодателя (бившия) е да попълни и представи в НОИ всички останали документи.

В някои случаи, служителят не може да упражни това свое право. Повече за правото на болнични след напускане, можете да прочетете тук.

2. Работодателят ни дължи обезщетение ако сме жертва на бедствие

 

 

 

Законодателят се е погрижил, при определени извънредни обстоятелства да бъдем защитени от уволнение. И не само това, а дори имаме право на обезщетение.

Земетресения, наводнения, пожари, при всякакви природни бедствия имаме право на обезщетение от работодателя. Но е задължително да докажем, че сме били жертва на бедствие чрез документ. За такъв удостоверителен документ, би могла да послужи служебна бележка от общината, на територията на която сме попаднали в неприятната ситуация.
За размера на обезщетението, както и повече подробности за това право на работника, можете да прочетете тук.

3. Право на очен преглед при работа с дисплей

 

 

В днешно време по-голямата част от хората работят с компютър. Особено служителите в офиси. Малко познато от служителите тяхно право, е правото на очен преглед. А по предписание на лекар - право на средства за корекция на зрението (обикновено очила).


Това е тема на един цял нормативен акт - „Наредба №7 от 15/08/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи".


Важно е да знаете, че наредбата не се прилага за касови апарати, калкулатори, пишещи машини с екрат, както и за друго оборудване, което има малък екран за данни или измерване.

4. Служителят сам съхранява трудовата си книжка

Отмина времето, когато законодателството позволяваше работодателят да изнудва своя служител, чрез задържане на трудовата му книжка.
След попълване на данните за трудовия договор, работодателят е длъжен веднага да върне трудовата книжна на служителя срещу подпис. Все пак, управителят на дружеството е възможно да отсъства и да не може да положи подписа си в трудовата книжка. Допустимото забавяне е от няколко дни.

Какво може да очаква работодател, който нарушава това правило?


Дължи обезщетение на работника, в размер на брутното трудово възнаграждение за всеки ден забава.
Съгласно чл. 226 (2) от Кодекса на труда „Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено."

Задържането на трудовата книжка е допустимо единствено тогава, когато служителят писмено е декларирал, че желае тя да бъде съхранявана от работодателя.

5. Напускане без предизвестие ако сте приет да учите редовно обучение.

 

 

Като цяло, напускането без предизвестие е свързано със санкции за служителя. В някои случаи, служителят може да напусне без никакво предизвестие, за което не носи никакви финансови рискове. Съгласно Чл.327 т.1 (1) от Кодекса на труда, работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие, продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура.


6. Право на обезщетение при работа на по-ниска заплата.

 

 

 


Ако сте уволнени съгласно чл.328 от КТ, имате право на обезщетение за оставане без работа (чл.222 (1) от КТ). Правото на това обезщетение вече е сравнително позната. Обезщетението се дължи за срок не по-дълъг от един месец от датата на уволнението Ви.

Ако в този срок служителят постъпи на работа, но е с по-ниско трудово възнаграждение, има право на обезщетение за разликата в заплащането. По-особеното в този случай е, че трябва да заявите пред бившия си работодател това свое право. Няма утвърден образец на заявление, така че то може да се оформи в свободен текст. Важно е да се приложи писмено доказателство - служебна бележка от новия работодател за размера на възнаграждението, копие на трудовата книжка или трудовия договор.

 

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.