Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
За какво да внимавате пpи подписването на трудов договор

 

Ако постъпвате на работа след дълъг период на безработица, или просто сте решили да смените работното си място, най-важното нещо е подписването на трудовия договор. Ако вече работите, а все още не сте подписали такъв, незабавно подсетете „забравилия" работодател. Но подписването на трудов договор не е единственото нещо, към което трябва да се отнесете в повишено внимание. За да защитите правата си в бъдещите отношения с работодателя си, подходете много сериозно към следните документи и съдържанието ми:


1. Трудов договор
На първо място е задължително подписването на трудовия договор. Работа без трудов договор Ви оставя незащитени срещу своеволия - ако не получите обещаното трудово възнаграждение, или се разболеете няма да имате никакви възможности за защита. Внимателно прочетете съдържанието на трудовия договор - дали са попълнени всички задължителни реквизити (какви са те можете да прочетете тук) - длъжността Ви и работното време, личните Ви данни.

2. Основание съгласно Кодекса на труда
Основанието на сключването на договора се пише още в първите редове на трудовия договор. Договорът може да бъде безсрочен, срочен или със срок на изпитване. Ако е посочено това основание - трудов договор със срок на изпитване (чл.70 КТ), внимателно прочетете дали е в интерес на работодателя, на работника или в интерес и на двете страни. Страната, в чийто интерес е подписан договора, може да го прекрати едностранно без никакво предизвестие, стига срокът на изпитването да не е изтекъл. Обичайна практика е трудовите договори със срок на изпитване да се подписват в интерес на работодателя. Ако вече сте подписвали такъв, можете да подпишете втори договор със срок за изпитване само за различна длъжност.

3. Длъжностна характеристика
Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор. Ако такава липсва като приложение към договора, това представлява много сериозно нарушение от страна на работодателя. В длъжностната характеристика работодателят посочва задълженията и отговорностите на конкретната длъжност, изисквания за заемане на длъжността, и на кого е подчинена. Длъжностната характеристика трябва да Ви бъде представена за подпис, заедно с трудовия договор.

4. Уведомление по чл.62 от Кодекса на труда
Всички трудови договори се регистрират в НАП. Съгласно чл.62 от КТ, когато служителят постъпи на работа, трябва да му се предостави копие от регистрацията на трудовия му договор. Допустимо е регистрацията да се извърши в първия работен ден. Проверете дали Ви е предоставено копие от уведомлението, входирано в НАП.

5. Правилник за вътрешния трудов ред
Всяка фирма е длъжна да изготви Правилник за вътрешния трудов и да запознае служителите си с него. В Правилника се съдържа информация за вътрешната организация на работния процес във фирмата. Много е важно да се запознаете с него, тъй като неспазването му може да бъде третирано като нарушаване на трудовата дисциплина, а това вече е причина за дисциплинарно уволнение. Всеки служител, който се е запознал с Правилника за вътрешния трудов ред, следва да положи подписа си в определен от работодателя документ.

6. Платен годишен отпуск
В трудовия Ви договор работодателят не е длъжен да описва размера на годишния Ви платен отпуск, но е добре да се поинтересувате от това. Съгласно Кодекса на труда минималният размер на платения годишен отпуск е 20 дни, като за някои длъжности може да се полагат и допълнителни дни.
При постъпването си, работодателят би трябвало да Ви предостави за подпис График за ползване на платения годишен отпуск. Броят на дните са пропорционални на месеците, които остават до края на годината. Графикът за отпуски може да Ви предостави защита при ползването на платения годишен отпуск, така че ако не сте го попълнили и подписали, можете да го изискате.
Забележка: Към настоящия момент (2015 година), има голяма вероятност задължението на работодателя за съставяне на График за ползване на платения годишен отпуск да отпадне.

7. Инструктаж за безопасни условия на труд
Ако работите в стандартен офис, със сигурност няма големи опасности за здравето Ви. Независимо от този факт, трябва да бъдете инструктирани как да работите безопасно. Обикновено инструкциите включват съвети да не се надвесвате през прозорците, да внимавате да не се подхлъзнете, и да не бъркате с пръсти в контактите. Колкото и да е очевидно че не трябва да правите тези неща, работодателят е длъжен да Ви инструктира. Инструктажът се доказва чрез Ваш подпис в Книга за начален инструктаж.

8. Трудова книжка
При постъпването си на работа сте длъжни да представите трудовата си книжка, в която да бъде отразено назначението Ви. Съгласно Кодекса на труда, тя трябва да бъде върната незабавно, след като в нея бъде вписана информация за постъпването Ви на новото работно място. Това не винаги е възможно, тъй като трябва да бъде подписана от ръководителя на фирмата. Допустимото забавяне е от няколко дни. Работодателят няма никакво право да задържа и съхранява трудовата ви книжка, освен ако не сте заявили желанието си затова писмено. Връщането на трудовата книжка се удостоверява чрез подпис в Книга за издадените трудови книжки или подписването на приемо-предавателен протокол.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Адрес: гр. София, ул.Леге 10
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg

Свързани статии: Какви са преимуществата да работим на трудов договор?

                           Правата ни при уволнение

                           Най-честите заблуди във връзка с правата на служителите

                           Някои малко познати права на служителите                      

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.