Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт?
Аз съм стартиращ търговец и имам магазин. Един ден получих заповед от НАП, че ще ми извършват ревизия и се притесних. Ами сега?

Какво е ревизия?

Ревизията представлява действия на органите по приходите, с които те целят да установят какви задължения имам за данъци и осигурителни вноски
, както и дали спазвам задълженията си във връзка с данъчните и осигурителни закони. Така например - дали издавам касов бон за всяка продажба или пропускам някои, дали съм декларирал всичко, или укривам някакви данъци или осигуровки. За да бъде извършена в закона са предвидени три етапа.
Първият етап е преди извършване на ревизията.

Задължително първо трябва да са ми връчили заповед за възлагане на ревизията. Тази заповед има определено в закона съдържание.

Трябва да знам, че процедурата може да продължи и без да съм получил заповедта. За да стане така, то трябва служителите на НАП да са ме търсили поне два пъти през 7 дни, да не са намерили на адреса за кореспонденция нито мен, нито някой друг, който може да получи документите вместо мен. Това може да е мой представител, пълномощник, член на управителен орган или служител, на който съм възложил да получава съобщения или книжа за мен. Органите по приходите задължително пишат протокол за всеки опит да ме намерят. За да продължат с ревизията, трябва да ми изпратят писмо с обратна разписка и електронно съобщение, както и да го поставят на таблото със съобщения в НАП и да го публикуват в интернет страницата им. Ако не се явя в срок от 14 дни от поставяне на съобщението, то ще се приложи към досието ми и ще се счита за редовно връчено.

С получаването на заповедта за възлагане на ревизията започва да тече срокът, в който органите на НАП могат да извършат ревизия. По принцип този срок е до три месеца от деня, в който съм получил заповедта, но може да бъде продължен. Първо може да бъде удължен с още два месеца, ако първия срок е недостатъчен. Тогава задължително трябва да има заповед за удължаване на срока от органа, който е възложил ревизията. Важно е да проверя дали това е същият орган, който е издал заповедта за възлагане на ревизия. Ако случаят е много сложен и този срок е недостатъчен, то той може да бъде продължен до три години. Това става със заповед за удължаване на срока, която може да издаде само изпълнителния директор на НАП, въз основа на мотивирано предложение на териториалния директор.

Вторият етап е извършване на ревизията.

Щом получа заповедта за възлагане на ревизията, мога да очаквам органите по приходите във всеки един момент от определения със заповедта за възлагане срок.
Когато дойдат на ревизия, служителите задължително трябва да се легитимират. Това става, като ми покажат служебната си карта и копие от заповедта, с която им се възлага да ми направят ревизия. Тази заповед трябва да бъде същата, като тази, която съм получил по-рано. Също така трябва да проверя дали служителите, които извършват ревизията, са същите като посочените в заповедта, както и какво могат да проверяват.

Например, ако в заповедта пише, че могат да направят ревизия за осигурителни вноски, то те не могат да правят ревизия и за ДДС. Ако някое от тези изисквания е нарушено, впоследствие ще мога да обжалвам акта, който ще ми бъде издаден. Не и заповедта - тя не се обжалва, а се обжалва ревизионният акт, който е издаден въз основа на тази заповед.

Като ми извършват ревизия, служителите ще ми изискат всичката документация - счетоводните документи, платежни документи, различни договори и фактури и др. Така те ще могат да проверят дали всичко в моя обект е отчетено, дали нещо не е пропуснато, дали няма някакви грешки в счетоводството, дали не се опитвам да укрия или не съм надвнесъл някакви мои публични задължения - за данъци, за осигуровки.

По принцип това трябва да стане в моя обект. Но не винаги е възможно. Например - ако имам само едно малко магазинче за сувенири, няма да е много удобно, пък и няма да мога да извършвам дейност, докато ми правят ревизия. Затова мога да им дам моите счетоводни документи и те да извършат ревизията в териториалната дирекция на НАП. В този случай инспекторите задължително трябва да направят опис на документите, които им давам. Този опис трябва да е в два екземпляра - един за тях и един за мен. Така ще се знае какви документи са взели, защото те носят отговорност, ако нещо изчезне. Така те събират доказателства. Важно е да знам, че докато извършват ревизията, органите могат да наложат обезпечителни мерки.

Третият етап е издаване на ревизионен акт.

Служителите, които ми извършват ревизия, са длъжни да съставят ревизионен доклад, в който да опишат изводите, до които са стигнали. Това трябва да стане до 14 дни след като е изтекъл срокът за извършване на ревизията. Ревизионният доклад има определено съдържание.

След като съставят доклада от ревизията, органите по приходите са длъжни да ми го връчат най-късно три дни след като са го съставили. Ако не съм съгласен с написаното в доклада, аз мога да направя писмени възражения пред органите, които са извършили ревизията. Това трябва да стане в 14-дневен срок от получаване на ревизионния доклад, освен ако този срок е недостатъчен. Тогава мога да поискам писмено от НАП да ми бъде удължен срока с още един месец.

Най-накрая е издаването на ревизионен акт. Използва се утвърден образец с определено в закона съдържание и се издава от органа, който е възложил ревизията и от ръководителя на ревизията. Това става до 14 дни след като съм подал възражения по доклада, а ако не съм подал такива, от деня след този, в който изтича възможността ми за подаване на възражения. Например, ако съм подал на 10 април възражения, ревизионният акт трябва да бъде издаден най-късно на 24 април. Ревизионният акт трябва да ми бъде връчен най-късно 7 дни след издаването му.

Важно е да знам:
Ако не съм съгласен с действията на ревизионните органи или с написаното в ревизионния акт, аз мога да обжалвам акта. Има задължителна процедура за това. Първо трябва да обжалвам по административен ред - подавам жалбата си чрез териториалната дирекция на НАП до дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при централното управление на НАП, те трябва да се произнесат, след което мога да обжалвам и по съдебен ред.

(*)Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен - съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.