Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
При работа с дисплей повече от 4 часа на ден работодателят осигурява преглед при очен лекарСъгласно Кодексът на труда, работодателят с всички възможни средства трябва да се грижи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по отношение на служителите, работещи с дисплей.
Нормативният акт, който регламентира тези задължения е "Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи".
Нека първо се запознаем с определението "лице, работещи с дисплей" - това е лице, което обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време. Ако служител работи на половин работен ден - 4 часа, и 2 от тях работи с компютър (видеодисплей), той също попада в тази категория.

Задължение на работодателя е:
- да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: преди започване на работа с видеодисплеи; един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
- работодателят е длъжен да осигури преглед при специалисти, и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
- работодателят следва да осигури и средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей (очила), ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
гр. София, ул. Леге10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.