Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Правата ни при уволнение


Уволнението е една много неприятна, но понякога неизбежна част от трудовоправните отношения. Дори да имате перфектно работно място, и да сте в отлични отношения с ръководителите си, това не може да гарантира, че никога няма да сте уволнени. За да може служителят да защити правата си в най-голяма степен в случай на уволнение, трябва да знае няколко основни неща.

Работодателят е по-силната страна по отношение на трудовия договор. Поради тази причина Кодексът на труда изобилства с клаузи, които защитават служителите и работниците.

Нека да започнем с прекратяването на трудовия договор. Когато служителят реши, че вече не желае да работи на определено място, той просто трябва писмено да уведоми работодателя с едномесечно предизвестие (стига в трудовия договор да не е уговорен друг срок на предизвестие), без да дава обяснения защо е решил да напусне. Но когато работодателят реши да уволни своя служител, той трябва много точно да посочи една от клаузите в чл.328 от Кодекса на труда.

Основания за уволнение

Възможните причини за уволнение съгласно Кодекса на труда са:

-при закриване на предприятието;
-при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; - при намаляване на обема на работата;
-при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
-при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
-когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
-при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
-когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
-при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;
-когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
-при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
-при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.


Документи за уволнение

Всички сме гледали филми, в които ядосаният шеф крещи в лицето на служителя си „Уволнен си!". За щастие, тези думи не носят юридически последици. Уволнението трябва да бъде извършено само чрез документи.

Работодателят е длъжен да предизвести прекратяването на трудовия договор, чрез връчване на предизвестие. Най-краткият срок за предизвестие съгласно Кодекса на труда е един месец, но в трудовия договор може да бъде уговорен и по-дълъг срок. Договорът може да бъде прекратен и без предизвестие от страна на работодателя, но тогава той ще дължи обезщетение в размер на брутната месечна заплата за срока на предизвестието.

Пример: Лице, чиято основна заплата е 1000 лв., е уговорило в трудовия договор двумесечно предизвестие. Ако работодателят желае да прекрати договора веднага, му дължи обезщетение за 2 месеца - и трябва да му изплати обезщетение в размер на 2000 лв. (чл.220 от КТ).

Когато настъпи моментът за прекратяване на самия трудов договор, на служителят следва да се връчи заповед за прекратяване на трудовия договор, която служителят следва да подпише.

Има ли право служителят да не подписва заповедта, и какви последствия би имал този отказ?

Дори да откаже да подпише заповедта, достатъчно е двама свидетели да се подпишат, че работникът е отказал. И заповедта се счита за редовно връчена.

За какво да внимава служителят при подписването на заповедта?

Много е важно какъв е членът от Кодекса на труда за прекратяването на трудовия договор. Много работодатели, с цел да избегнат бъдещи проблеми посочват чл.325 от КТ - прекратяване на договора по взаимно съгласие. Прекратяването по този член не задължава работодателя да плаща допълнителни обезщетения, и много трудно заповедта би могла да се атакува по съдебен път. Ако работодателят ви уволнява, внимателно проверете клаузата посочена в заповедта - тя трябва е чл.328 от КТ.

Какво трябва да съдържа заповедта за уволнение?

Заповедта задължително трябва да съдържа:

Дата и номер на заповедта;
Дата от която се прекратява трудовия договор;
Имена и длъжност на уволнения работник;
Членът от КТ на чието основание се прекратява трудовия договор - с цифри и думи:
Пример: На основание чл.328 т.1 - закриване на предприятието
Обезщетенията, които се дължат на служителя.
Подписи и печат.


На какви обезщетения имаме право при уволнение?

- При неспазено предизвестие (Чл.220 от КТ) - в размер на брутно възнаграждение за срока на предизвестието;
- Обезщетение за оставане без работа (Чл.222 КТ). Това обезщетение се изплаща за период не повече от месец след прекратяването на трудовия договор, в случай, че служителят не си намерил работа, и ако договорът е прекратен на някое от следните основания: При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност.Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа. Ако работникът е постъпил на работа за по-ниско възнаграждение, той има право на обезщетение за разликата в заплащането.
За да се възползва от правото си на това обезщетение, служителят трябва да заяви правото си на такова обезщетение писмено. Също така е нужно да представи някакво доказателство че е безработен, или че заплатата му е по-ниска, примерно като представи копие от трудовата си книжка.
- При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл.222, ал.(3), независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
- При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. Това обезщетение се изплаща във всички случаи на прекратяване на договора, независимо дали е по желание на служителя или на работодателя.


Много е важно да знаете, че не можете да бъдете уволнени докато ползвате годишния си платен отпуск (чл.328 ал.1 т.1).

В кой случай правата ни на обезщетения и възможност за обжалване на уволнението са ограничени?

Ако сме подписали договор със срок на изпитване - съгласно чл.70 от КТ, ако изпитателният срок все още не е изтекъл. Тогава договорът се прекратява със заповед която не може да бъде обжалвана. Съдът дори не би я разгледал.

Юридическа помощ
Ако подозирате бъдещи проблеми във връзка с вашето уволнение, веднага потърсете юридическа помощ. Обжалването на уволнението е свързано със задължителни за спазване срокове.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

За контакти: гр. София 1000, ул. Леге 10, ет.5

0886 83 55 99

www.sfconsult.bg

www.2plus2.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.