Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Практическо приложение на кристалната топка (Определяне и внасяне на авансовия корпоративен данък)
Ако попитате в началото на годината който и да било собственик на бизнес, какъв ще е финансовият му резултат в края на годината, той сигурно ще ви се изсмее. Защото за такава прогноза, в условията на икономическа стагнация, ще му трябва кристална топка или ще трябва да прибегне до услугите на професионална ясновидка.
Не по този начин обаче са разсъждавали „специалистите", които са приели промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 01.01.2013 г. в частта му за определяне размера на авансовите вноски. Според чл.83 (1) данъчно задължените лица определят размера на авансовите вноски за корпоративен данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

И не само това - ако третото ви око не работи както трябва или пък ясновидката ви е в отпуск, и не сте успели да прогнозирате точно финансовия си резултат, ще бъдете наказани с лихви!

За пореден път сме свидетели на това, че законотворците не познават практиката по прилагането на данъчното законодателство, и сътворяват глупост след глупост.

Кой подлежи на авансово облагане?

Авансов корпоративен данък плащат всички данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби надвишават 300 000 лв. Вноските могат да бъдат месечни и тримесечни, като това зависи от обема на нетните продажби през предходната година.
Месечни авансови вноски се правят от данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби за предходната година превишаващи 3 000 000 лв. Останалите данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.
Новоучредените дружества в резултат на преобразуване на Търговския закон също правят авансови вноски, ако отговарят на горните условия.

Кои дружества не правят авансови вноски?
- данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
- новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им.

Как се определя размера на авансовите вноски?

Месечните авансови вноски се определят по следната формула: 

                    ПДП

АВмесечна=----------хДС
                     12
където:
АВМЕСЕЧНА е месечната авансова вноска;
ПДП е прогнозната данъчна печалба за текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък.

Определяне на тримесечните авансови вноски
Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:

                       ПДП

АВтримесечна----------хДС

                         4

където:
АВТРИМЕСЕЧНА е тримесечната авансова вноска;
ПДП е прогнозната данъчна печалба за текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък.

Деклариране на авансовите вноски
Авансовите вноски за текущата година се декларират с годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за предходната година. Вноските за 2015 година се декларират до 31 март 2015 г. заедно с подаването на годишната данъчна декларация за 2014 г.
Тримесечнита авансови вноски на новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират с декларация по образец, в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Декларация за промени на авансови вноски

Хубавата новина е, че авансовите вноски могат да бъдат намалявани или увеличавани, когато има изгледи че те ще се отличават от дължимия корпоративен данък. Това става чрез подаване през годината на декларация по чл. 88 от ЗКПО.

Лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски
Чл. 89. (1) от ЗКПО предвижда начисляване на лихва, ако не сме предвидили правилно финансовия резултат, и произтичащите от нея авансови вноски
„ Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва."

Внасяне на авансовите вноски
Съгласно чл. 90. (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година;
2. за месеците от април до декември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр. София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.