Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
И физическите лица могат да се регистрират по ДДС

Регистрацията на юридическите лица (фирмите) по ЗДДС е нещо обичайно в ежедневието ни. Малко е известен фактът, че и физическите лица могат, и в някои случаи дори са длъжни да се регистрират по ДДС.


Кога физическото лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?

Физическото лице е длъжно да подаде заявление за регистрация по ДДС, ако за период от 12 последователни месеца е натрупало облагаем оборот от 50 000 лв.


Как се извършва регистрацията?

Лицето подава заявление за регистрация по ЗДДС по образец, който се намира на сайта на НАП (www.nap.bg). Към заявлението се подава справка за облагаемия оборот по месеци за период от последните 12 месеца преди текущия. Срокът за подаване на заявлението е до 14-о число на месеца, следващ месеца в който е достигнат облагаемия оборот. Ако физическото лице поради някаква причина желае доброволна регистрация по ДДС (без да е реализирало облагаем оборот от 50 хиляди лева), срок за подаване на заявлението няма.  Заявлението се подава в офиса на НАП, чиято функция са регистрации и дерегистрации по ДДС. За град София, такъв офис на НАП се намира на ул. "Аксаков" 21.


Кои доходи на физическото лице се смятат за облагаем оборот?

- доходи от договори за поръчка или изработка (граждански договори);

- доходи от наем на движимо или недвижимо имущество;

- авторски договори;

- доходи от продажба на движимо или недвижимо имущество на лизинг;

- доходи от упражняване на свободна професия ( адвокати, консултанти, одитори, частни съдебни изпълнители, нотариуси, както и творци - художници, поети, музиканти);


Кои доходи не са облагаем оборот, и не са основание за регистрация по ЗДДС?

- доходите от трудовоправни отношения;

- доходите по силата на договори за управление и контрол;

- печалба от хазарт, лотария или тото;

- доходите от търговия с финансови инструменти ( акции, облигации и други);

-доходите от продажба на недвижимо имущество ако между покупката и продажбата са минали повече от 3 години;

- доходи от продажба на движимо имущество (автомобили, мотоциклети, яхти - ако между покупката и продажбата са минали повече от 2 години).


След регистрацията си по ЗДДС, физическото лице има задължение да подава месечни декларации по ЗДДС.

 Както и юридическите лица, то има право на данъчен кредит за определени покупки, и е длъжно да 

начислява ДДС във фактурите, които издава.


Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр.София, ул.Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.