Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Кога търговците не са длъжни да издават касова бележка?Във всеки търговски обект, където се извършват продажби на стоки или услуги, е задължително издаването на касови бележки.

В някои случаи обаче, търговците не са задължени да издават касови бележки. Това са случаите на:

- продажби в търговски обект, специализирани само за вестници и списания;

- продажба на собствена и непреработена селскостопанска продукция от лица, които не са регистрирани по Търговския закон. Различно е, ако продажбите се извършват на стокови борси, тържища, закрити помещения като складове, магазини, и други подобни. Тогава продавачът е длъжен да издаде касова бележка;

- продажба на самолетни билети;

- продажби на билети, квитанции, талони и други, които имат трайно вписана при отпечатването цена, поне два защитни знака и са отпечатани като ценни книжа;

- продажба на вещи и извършване на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

- при дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон;

- занаятчиите - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на ТЗ;

- при дейност на лица, упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати, лекари, архитекти, инженери и други (повече за свободните професии можете да прочетете тук);

- продажби в или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места с изключение на курортите;

- продажби, извършени от муждестранни юридически и физически лица, които не са регистрирани по ЗДДС по време на международни мероприяния с краткотраен характер (изложения, панаири, и други подобни);

Не са задължени да издават касови бележки и:


- държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени по смисъла на ЗДДС;

- банките, когато извършват банкови или валутни сделки;

- доставчиците на платежни услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, с теглене на пари в наличност от платежна сметка, изпълнение на платежни операции, изпълнение на директни дебити и др;

- финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин;

- пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг,

- лицата извършващи търговска дейност с предмет

:- покупка на ценни книги с цел продажба; - търговско представителство и посредничество: - застрахователни сделки; - сделки с менителници, записи на заповед и чекове; - складови сделки: -лицензионни сделки: -стоков контрол: - сделки с интелектуална собственост.

 За повече информация и консултации, ни потърсете:

Счетоводна къща София Финанс Консулт ЕООД

София, ул. Леге 10, ет.5

0886 83 55 99

www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.