Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Стипендиите - възможност за данъчни облекчения за фирмите

Данъчното законодателство ни даде право през изминалата 2014 г. да ползваме още едно данъчно облекчение, а именно предоставянето на стипендии. В подготвяните годишни финансови отчети за 2014 г. и годишната данъчна декларация юридическите лица ще имат възможност да приложат разпоредбата на новата данъчна норма в чл. 177а на ЗКПО, съгласно която предоставените суми за стипендии може да бъдат третирани като данъчно облекчение.

Законодателят въвежда изцяло ново третиране както на самите разходи за стипендии, така и на условията и изискванията за предоставяне на стипендии към двете страни – стипендиант и данъчно задължено лице, предоставящо стипендията. Данъчно задължените лица трябва да учредят и да предоставят неограничен брой стипендии, като спазват законодателните изисквания.

Изискванията са основно в следните насоки: образование на стипендиантите; задължения на лицата, предоставящи стипендията; данъчно третиране на отчетените разходи за стипендия при неспазване на законодателните изисквания към двете страни.

До началото на 2014 г. тези разходи бяха третирани като разходи за предоставено дарение с определен лимит за данъчното му признаване – до 10% от счетоводната печалба. След направените промени за данъчното облекчение – предоставяне на стипендия, законодателят не е поставил ограничение в неговия размер. Както по-горе споменахме, няма ограничение към броя на предоставяните стипендии, стига данъчно задълженото лице да има желание и възможност, може да предоставя неограничен брой стипендии. Ако обаче това лице желае да ползва тези разходи като данъчно облекчение, ще е необходимо да спази законодателните норми за това.

Изисквания към стипендиантите и тяхното образование

За да има право данъчно задълженото лице да ползва данъчно облекчение за предоставена стипендия, е необходимо стипендиантите да сa ученици, които придобиват средно образование, или студенти в училища в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по споразумение за Европейското икономическо пространство. Докато преди извършените промени законодателят не поставяше изисквания относно образователната степен, то сега трябва стипендиантът да е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование, както и студентът да е в последните две години от придобиването на образователна степен бакалавър или магистър. Изцяло ново е и изискването към възрастта на стипендиантите, а именно да не са навършили 25 години.

За какъв период се предоставя стипендията

Законодателят е поставил и тук още едно изискване, за да може този разход да се ползва като данъчно облекчение. Стипендията трябва да се предоставя за период не по-малък от 12 и не повече от 24 месеца. Ако дадено данъчно задължено лице реши да предостави стипендия за период по-кратък от 12 месеца, то в този случай този разход няма да може да се използва като данъчно облекчение.

Задължения на данъчно задълженото лице, предоставящо стипендията

Преди промяната в данъчното третиране на тези разходи нямаше никакви законодателни изисквания към лицата, предоставящи стипендии. Сега законодателят изисква да се изготви договор за стипендия, съгласно който тези лица се задължават да приемат стипендианта на работа за период не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията (от 12 до 24 месеца).

Данъчно третиране на разходите за стипендия, ако не се спазят условията по Договора за стипендия

Съгласно предходните разпоредби на законодателството беше необходимо да се съобразим с лимита разходите да са до 10% от счетоводната печалба, ако сумата на предоставените стипендии превишаваше този лимит, с превишението се увеличаваше данъчният финансов резултат. Ако не се спазваха други от изискванията, то с целия разход за стипендия се увеличаваше данъчният финансов резултат. Съгласно данъчните разпоредби, които са в сила за отчетната 2014 г., ако не се спазят изискванията на чл. 177а както от данъчно задълженото лице, така и от стипендианта, с извършените разходи следва да се увеличи данъчният финансов резултат.

Ако данъчно задълженото лице не спази договорените условия за предоставянето на стипендията, например:

- не приеме стипендианта на работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението му. В този случай следва при определяне на данъчния финансов резултат за годината, в която е установено това обстоятелство, счетоводният финансов да се увеличи с размера на предоставената стипендия.

- приеме стипендианта на работа за период, по-малък от договорения срок за предоставяне на стипендия, респективно за последващо приемане на работа (от 12 до 24 месеца). В този случай в годината на прекратяване на договора при определяне на данъчния финансов резултат ще трябва счетоводният резултат да се увеличава с пропорционална част от предоставената стипендия, съответстваща на неизпълненото задължение за продължителността на приемането на работа.

Ако стипендиантът не спази договорените условия за получаването на стипендията - например, ако откаже започването на предложената работа до края на годината, следваща годината на завършване на обучението си.

В този случай данъчно задълженото лице ще трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат с всички отчетени разходи за предоставената стипендия. Този отказ на стипендианта не поражда някакви данъчни задължения за него, а щетите са изцяло за лицето, което му е предоставило стипендията.

Ако в договора за стипендия е договорено някакво обезщетение, което е дължимо от стипендианта при неспазване на условията по него, тогава данъчно задълженото лице ще увеличи счетоводния финансов резултат само с разликата между направените разходи за стипендия и получените приходи от обезщетение.

Както посочихме в началото, за да се третира като данъчно облекчение, стипендията трябва да е учредена. Няма законова дефиниция как точно трябва да се организира това, но практиката посочва, че трябва да бъдат разписани, приети и общодостъпни условията за получаване на тази стипендия.

Стипендията като доход за физическите лица

Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица получените стипендии за обучение в страната или в чужбина от местни физически лица са необлагаем доход, следователно дали физическите лица спазват или не изискванията на договора за стипендия, този доход за тях винаги ще бъде необлагаем.

Разлика в данъчното третиране на доходите за стипендии за обучение в страната или в чужбина има относно чуждестранните физически лица. В случай че местно за Република България лице предостави стипендия на чуждестранно физическо лице, то следва да обложи доходът за стипендия с окончателен данък в размер на 10%. Разбира се, в такива случаи е задължително да се провери на чия страна е местно данъчно задължено това физическо лице, дали има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с тази държава и какви са разпоредбите в нея относно тези доходи.

Това е една от новостите в данъчното законодателство, приети в началото на 2014 г., която ще се отрази за пръв път при изготвянето на годишните финансови отчети и попълването на годишната данъчна декларация от юридическите лица и едноличните търговци, затова е необходимо изключително внимателно да се провери дали са спазени всички разпоредби на законодателството за ползването на данъчното облекчение.Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.