Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как управителят на ООД / ЕООД може да ползва личния си автомобил за служебни цели?

В днешно време, за повечето от нас е немислимо да живеят без удобствата които ни предоставя автомобилът. Ако сте собственик, или съдружник в дружество с ограничена отговорнст, бихте могли да ползвате личния си автомобил за фирмени дела, без да прехвърляте собствеността върху автомобила на името на фирмата.

Във връзка с признаването на разходите, трябва да спазите някои нормативни изисквания.

1. Договор за наем на автомобил.
За да можете да отчитате разходите, свързани с автомобила трябва да сключите с дружеството договор за наем. Може би ще ви се стори странно, че ще сключите договор със собственото си дружество, но от юридическа и данъчна гледна точна вие и вашето дружество сте два отделни данъчни субекта. Нека не ви притеснява и факта, че в договора ще се подпишете от името и на двете страни.

2. Кои разходи за експлоатация на автомобила се признават за целите на данъчното облагане?
- разходите за гориво;
- разходи за смазочни материали;
- разходите за дребни поправки, които се дължат на обикновено потребление.

При големи и тежки повреди, разходите за ремонт на автомобила категорично не се признават за разход.

3. Документална обоснованост
За да бъдат признати за данъчни цели, са необходими първични счетоводни документи, доказващи разхода.
- Фактура - фактурата е задължителна, като в нея трябва да присъстват реквизити като име на фирмата ви, ЕИК, адрес и други. Ако фактурата е платена в брой, към нея трябва да е прикрепена и касовата бележка (фискален бон).
- Пътен лист - с фактурата доказваме какво количество гориво сме закупили, но изразходването му се доказва с пътен лист. Кочан с пътни листа можете да закупите от почти всяка книжарница. Пътен лист може да не се попълва единствено, ако разходите са за управленска дейност - за това ще обясним в следващата точка.

4. Кога се плаща данък върху експлоатацията на автомобили?

Ако автомобилът се използва за управленска дейност, разходите свързани с експлоатацията му се облагат с данък върху разходите (Чл.215, ал.1 от ЗКПО).


Как се определя облагаемата сума?
Данъчната основа е сумата от начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозните средства, намалена с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.

Как бихме могли да докажем, коя дейност е управленска и коя не е?
Много случаи автомобилът се ползва и за управленска дейност и за дейност по занятие. Определянето на данъчната основа разходите за експлоатация, отнасящи се към управленската дейност се извършва на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година. В този случай незаменим наш помощник отново е пътният лист. Ако попълваме пътен лист за всички изминати километри, няма да дължим данък върху разходите на експлоатация на превозното средство.

Как се декларира и плаща данъкът?
Данъкът върху разходите за експлоатация на превозните средства се декларира с годишната данъчна декларация. Размерът му е 10 на сто, а срокът за плащането му е 31 март на следващата година.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр.София, ул. Леге 10

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.