Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Ваучерите за храна - един добър начин да плащате по-малко данъци и осигуровки
Предоставянето на ваучери за храна на служителите влиза в групата на „социални разходи, предоставени в натура", наричани още и „социални придобивки".
За да бъдат признати за данъчни цели, ваучерите трябва да бъдат предоставяни на всички работници и служители, както и лицата, наети по договори за управление и контрол (казано на разговорен език „шефовете").

Ваучерите в никакъв случай не трябва да бъдат предоставяни под формата на парични суми - тогава не става въпрос за социални придобивки, а сумите подлежат на облагане с данък върху дохода, и върху тях трябва да бъдат внесени осигурителни вноски.

Много важно законодателно изискване е, че за да бъдат данъчно признати разходите за ваучери за храна, данъчно задълженото лице (работодателят) не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.

 Ако са спазени всички  изисквания, разходите за ваучери за храна:
- не се облагат с данък, ако са в размер до 60 лв. на човек месечно (съгласно чл.209 от ЗКПО);
- върху размера им не се дължат осигурителни вноски, независимо от размера им (съгласно чл.2, ал.2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски)

 За да се възползвате от данъчните преференции, трябва да сключите договор с фирма, която има издаден лиценз от Министерството на финансите за дейност като оператор на ваучери за храна.

Документирането:

Документирането на предоставянето на ваучерите за храна е задължително. Най-удобно би било това да става чрез ведомост, в която всеки който получава ваучерите да се подписва. Друг вариант е всеки служител да се подписва в приемо-предавателен протокол. Независимо кой от двата варианта ще изберете, много стриктно трябва да следите да няма пропуск в подписването на документите.

И след всичко казано дотук, нека да видим паричното изражение на предоставянето на ваучери за храна на служителите - колко данъци и осигуровки бихте спестили. За по-голямо удобство за изчисленията ще приемем, че служителите работят ІІІ категория труд, най-често срещаната, и не ползват данъчни облекчения за трайна неработоспособност:

Брой служители 
Сума, предоставена като ваучери за храна
Дължими осигуровки и данък
Сума, платена като трудово възнаграждение
Дължими осигуровки и данък
Спестени парични средства
 160,00 0,00 60,00 23,47 23,47
 10 600,000,00 600,00 234,70 234,70
 20 1200,000,00 1200,00 469,40 469,40
 30 1800,000,00 1800,00 704,10 704,10


Както се вижда от таблицата, колкото повече служители имате, толкова повече парични средства спестявате.

След като анализирате цифрите, можете и сами да прецените дали си заслужава да предоставяте на служителите си ваучери за храна.

За още хитрости за намаляване на данъчните и осигурителните задължения на фирми и физически лица:

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

За контакти: 0886 83 55 99

e-mail: office@sfconsult.bg

www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.