Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
За периода на обезщетението за оставане без работа трябва да сами да платим здравноосигурителните си вноски
Ако трудовият ни договор е прекратен, имаме право на обезщетение за оставане без работа. Това обезщетение се изплаща само в някои случаи:

-при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него,
- съкращаване на щата, намаляване обема на работа,
- спиране на работата за повече от 15 работни дни,
- при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност
- когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност

Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което работникът е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. В изброените по-горе случаи, работодателят няма как да е информиран дали бившият му служител е останал без работа, и какво е трудовото му възнаграждение. Затова служителят трябва сам да поиска изплащането на обезщетението чрез молба, заявление или друг документ в свободен текст. Заявлението трябва да е придружено с документ, доказващ че лицето е безработно, или че работи на по-ниска заплата.
Върху сумата на изплатеното обезщетение за оставане без работа, когато трудовият договор е прекратен на гореизброените основания, работодателят удържа и внася осигурителни вноски само за фонд "Пенсия" и "ДЗПО". Не се дължат здравноосигурителни вноски. Ако желаете да бъдете здравноосигурени за периода на обезщетението, трябва да внесете здравната си вноска сами като "безработен". Сумата от 16.40 лв.месечно, трябва да платите по банковата сметка на съответното ТД на НАП. Всички банкови сметки на НАП можете да откриете тук (банкови сметки на НАП).
При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. В този случай работодателят не удържа и не внася никакви социални и здравноосигурителни вноски.
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж. И в този случай работодателят не удържа, и не внася социални и здравноосигурителни вноски.
В горепосочените случаи, служителите сами трябва да се погрижат за своите здравноосигурителни вноски, и да внесат съответните суми в банковите сметки на НАП.

София Финанс Консулт ЕООД
гр. София 1000, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
e-mail: office@sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.