Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как да ползваме данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата?
През 2014 година, правителството взе решение да върне на определени служители удържаните суми през годината за данък общ доход, но само на тези, които получават доход по-малък или равен на минималната работна заплата. За 2014 година размерът на минималната работна заплата е 340 лв. Т.е. всички работещи на трудов договор, чиито месечен доход по трудов договор за 2014 година е бил по-малък или равни на 340 лв. имат право на това данъчно облекчение.

Дали поради пропуск, или поради друга причина, законодателят дава възможност за данъчно облекчение и на служители, получили по-големи възнаграждения по трудов договор, но за по-кратък период от една година. Съгласно чл.226 (1) т.2, право на данъчно облекчение за доходи, непревишаващи работната заплата имат лица, които отговарят на условието: „придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година". Т.е. ако сте започнали работа за 1000 лв.месечно през октомври, за 2014 година излиза че сте получили трудово възнаграждение от 3000 лв. Независимо, че заплатата ви е доста по-висока от минималната, имате право на данъчно облекчение.


Изисквания за ползване на данъчното облекчение:
- за да може да ползва данъчното облекчение, лицето трябва да е имало доходи само по трудов договор (чл.226 (1) т.1 от ЗДДФЛ)
- придобитите доходи през годината не трябва да превишават 12 месечни минимални работни заплати - 4080 лв.

Зад прокламираните „социални" идеи как хората работещи на минимална заплата ще си получат платения данък от НАП, всъщност стои чист популизъм. Защото работещите, които имат право на това данъчно облекчение са много малко. Причината е, че в чл.226 (1) т.1 от ЗДДФЛ е посочено ограничение - лицето трябва да е имало доходи единствено от трудови правоотношения.
Ако през 2014 г. сте получили трудово възнаграждание, което е по-малко или равно на 4080 лв., няма да си получите данъка обратно ако през 2014 г.сте получили и доходи от:
- наеми;
- граждански договори;
- лихви по депозити;
- доходи от продажба на движимо или недвижимо имущество;
- други облагаеми или необлагаеми доходи.

Размер на данъчното облекчение

Размерът на данъчното облекчение е сумата на дължимия данък върху доходите от трудови правоотношения. При ползването на данъчното облекчение не се вземат предвид доходите като едноличен търговец.

Как се ползва данъчното облекчение?

Данъчното облекчение се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Към нея се прилагат служебни бележки за получените доходи по чл.45 от ЗДДФЛ, които се издават от работодателя (или работодателите, ако през годината лицето е сменило работното си място).
В данъчната декларация, лицето следва да попълни банковата си сметка по която да бъде преведен възстановения данък.

В какъв срок се подава декларацията?

 Декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ се подава в ТД на НАП по месторегистрация на физическото лице в срок до 30 април 2015 година. Тя може да бъде подадена в офиса на НАП, по електронен път или по пощата с обратна разписка.

Ако се затруднявате с подаването на своята годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, ни потърсете:

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр. София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.