Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Най-често срещаните незаконни работодателски практики
За да може да защити своите права, всеки работещ на трудов договор трябва да познава трудовото право. Няма как всеки служител да се превърне юридически гений, но познаването на най-честите нарушения в практиката, ще помогне на всеки да остоява своите позиции пред некоректните работодатели.

1. Работа без трудов договор. 
След засилените проверки през последните години, служителите които работят без трудов договор значително намаляха. Но все още се срещат случаи на работа без трудов договор. Липсата на трудов договор може много да ощети служителя – няма да има право на болничен и платен отпуск, не разполага със защита, която е гарантирана от Кодекса на труда.
Как да се предпази служителя: При постъпване на ново работно място изисквайте трудов договор, както и копие от уведомлението по чл.62 от КТ подадено в НАП. Съгласно Кодекса на труда, работодателят е длъжен да изготви и да представи за подпис на служителя трудов договор, длъжностна характеристика и копие от подаденото в НАП уведомление по чл. 62 от КТ.

2. Неспазване на установеното работно време. 
Ако работното Ви време е от 8 до 17 часа, работодателят няма никакво право да Ви задържа допълнително. А ако го направи, е длъжен да Ви заплати допълнителната работа.
Как да се предпази служителят: Работното време задължително трябва да бъде посочено в Правилника за вътрешния трудов ред. При постъпване на работа, работодателят е длъжен да Ви запознае с него. Ако не го направи, задължително изискайте да се запознаете с Правилника зе вътрешния трудов ред.

3. Едностранно намаляване на работната заплата. 
Всяка промяна на условията в трудовия договор могат да бъдат извършвани само двустранно – с анекс към договора. Без съгласие на служителя, работодателят има право единствено да увеличи трудовото възнаграждение.
Как да се предпази служителят: Никога не подписвайте анекс за намаляване на трудовото възнаграждение, ако не сте съгласни с това. Ако имате съмнения относно изплащането на възнаграждението си, можете да се обърнете за помощ към Инспекцията по труда.

4. Плащане на неофициална заплата „под масата”. 
Обичайна практика е, служителят да е осигуряван на минималната за длъжността му заплата, а да получава в брой допълнителна сума, върху която не се плащат осигуровки и данък общ доход. Служителят е ощетен, защото при определяне на размера на различни обезщетения (за неизползван платен годишен отпуск, оставане без работа, за временна неработоспособност) се взимат сумите, върху които реално е осигурявано лицето.

5. Глоба от заплатата. 
Глобяването на служител е абсолютно забранено. Удръжките, които могат да бъдат извършвани без съгласието на служителя са строго регламентирани в Кодекса на труда. Дисциплинарните наказанаия, които могат да бъдат налагани на служителя са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Важно е те да бъдат съобразени с тежестта на нарушението, извършено от служителя. Удържането на глоби от заплатата, е напълно незаконно.

6. Уволнение на бременни служителки.
Бременните служителки, както и майките на деца до 2-годишна възраст се ползват със закрила от уволнение. Много работодатели, щом разберат за бременността на своя служителка я освобождават от длъжността. Грешка, която допускат бременните служителки е, че не уведомяват работодателя писмено за състоянието си. Към писменото уведомление задължително трябва да бъде приложен и медицински документ, удостоверяващ бременността. Подробности за обстоятелствата, при които могат да бъдат уволнявани бременните служителки можете да прочетете в статията Как могат да бъдат уволнявани бременните служителки.


7. Задържане на трудова книжка. 
Работодателят е длъжен да впише всяка промяна в трудовата книжка и възможно най-бързо, и да я върне на служителя. Всяко задържане на трудовата книжка без съгласие от служителя е абсолютно незаконно. Много честа практика е при напускане на служител, да се извършва вътрешна проверка и при някакви липси или повредено имущество, работодателят да задържа трудовата му книжка докато служителятне плати повреденото.Ако служителят реши да потърси правата си в съда, санкциите за работодателя при такива случаи са доста солени –
работодателят дължи обезщетение в размер на месечното брутно възнаграждение, за всеки месец, в който е задължал трудовата книжка в себе си. Разбира се, ще бъдат санкционирани и виновните длъжностни лица. Повече за трудовата книжка можете да прочетете в статията Връщане на трудовата книжка на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение.

8. Неплащане на осигуровки. 
Неплащането на осигуровки обикновено се дължи на финансови затруднения на работодателя, и по-рядко – на недобросъвестност от негова страна. Независимо дали дължимите осигуровки са платени или не, служителят запазва своите осигурителни права, стига да е налице сключен трудов договор. 

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр.София, ул. Леге 10 , ет.5
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bgНазад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.