Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Данъкът за последното тримесечие може да се удържа авансово

Всяко физическо лице може да пожелае да му бъде удържан авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 година. Това припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Гражданите трябва да декларират желанието си пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през въпросния период им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източници.

От приходната агенция обръщат внимание, че ако желанието не бъде заявено писмено, предприятията или самоосигуряващите се лица платци не следва да удържат авансово данъка.

Гражданите могат да заявяват желанието си в образеца на сметка за изплатени суми. Той може да бъде намерен на интернет страницата на приходната агенция.

Данъчните припомнят също, че декларация за дължими данъци трябва да подаде всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък.

Необходимо е декларацията да бъде подадена в сроковете за внасяне на дължимите данъци. До 31 октомври 2016 г. трябва да се декларира авансовият данък за приходите от наем, друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници. Той е удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на годината.

От НАП уточняват, че декларация трябва да подадат и физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода не е задължено да удържа и съответно да внася данък.

Декларирането на дължимите данъци в НАП става до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит. Това се отнася и за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината срокът е съответно 31 октомври 2016 г.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.

От НАП подчертават, че формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.