Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какво трява да съдържа всеки трудов договор

Законодателят е определил задължителни реквизити, които трябва да съдържа всеки трудов договор. Ако Ви предстои подписването на трудов договор, е важно да сте информирани за тях.

1 . Данни за страните по трудовото правоотношение. За работодателя - наименование, ЕИК, адрес, представляващ. За служителя - имена, ЕГН; адрес, съгласно документа за самоличност.
2.Мястото на работа - мястото, където ще се извършва дейността.  За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
3. Наименованието на длъжността и характера на работата. Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с председателя на Националния статистически институт.
4. Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
5. Времетраенето на трудовия договор;
 6. Размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 7. Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 8. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 9. Продължителността на работния ден или седмица.

          Нито една от страните по трудовото правоотношение (работодател и служител), не може едностранно да променя съдържанието и условията на договора. Не се смята за промяна на трудовото правоотношение, когато служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да ес променят местоработата му, длъжността и размерът на основното му трудово възнаграждение.  Работодателят може едностранно единствено да увеличи основното трудово възнаграждение на служителя.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.