Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Ако работите на трудов договор. (Част І)
Познават ли служителите достатъчно добре правата си? Знаят как да се защитят от своеволия на работодателя само малка част от тях. Представяме Ви някои неща, на които да обърнете внимание, ако Ви предстои сключване на трудов договор или вече сте в трудово правоотношение. 

1. Трудов договор в писмен вид. Възможно е да срещнете адвокат, който да твърди, че трудовият договор може да бъде сключен в устна форма. Такива са разпоредбите на ЗЗД (Законът за задълженията и договорите). Кодексът на труда обаче изисква трудовият договор да бъде сключен в писмен вид. Когато постъпите на работа, и работодателят не Ви представи писмен трудов договор за подпис, добре е Вие да настоявате за него. Независимо от факта, че глобата за работодателя при липса на трудов договор вече е доста солена (от 500 до 15 000 лв.), все още има работодатели, които наемат служители без да сключат с него трудов договор. Трудовите договори задължително се регистрират в НАП посредством Уведомление по чл.62 от КТ. Работодателят е длъжен да Ви представи за подпис завереното от НАП уведомление. Ако не го направи – настоявайте за него. Копие от уведомлението трябва да остане за Вас.
2. Платен годишен отпуск. Ако работите на трудов договор имате право на 20 дни платен годишен отпуск. Имате право на него, ако общия Ви трудов стаж е минимум 8 месеца.От 2011 г.е задължителен графикът за отпуски. В началото на календарната година Вие трябва да посочите кога ще ползвате платения годишен отпуск през годината. Независимо от графика, ползването на платения годишен отпуск трябва да Ви бъде разрешено от Вашия работодател. За тази цел трябва да му представите Заявление или Молба за отпуск. Повечето фирми разполагат с готови бланки, в които трябва да попълните данните си и желаните дни за отпуск. Ако фирмата не разполага с такава бланка можете да оформите молбата в свободен текст. Важно е да посочите началната и крайната дата на периода, през който желаете да бъдете в отпуск. Задължително е писменото одобрение от работодателя. То може да е ръкописно „да” върху молбата Ви, или Заповед за предоставяне на платен годишен отпуск, подписана от управителя на дружеството и подпечатана с печата на фирмата. Съветваме Ви, да запазите копие от одобрената си молба или заповед за отпуск.
3. Документ, свързан с трудовото възнаграждение и осигуряването. На всеки се налага да кандидатства за кредит, да представи служебна бележка за доходите или уверение, че работи на трудов договор. И при всички случаи работодателят е длъжен да Ви издаде желания документ, при поискване от Ваша страна. Срокът, в който документът трябва да бъде издаден е 15 работни дни. Най-добре е, да представите искането за издаването на документ в писмена форма, да го депозирате в деловодството срещу входящ номер. Ако фирмата няма деловодство (както е при повечето малките фирми), настоявайте за подпис върху Вашия екземпляр от длъжностното лице, което приема искането Ви. Задължително напишете и датата на искането.

Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.