Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Трябва ли ми счетоводство и счетоводител за моята фирма?
След като уточнихме отговора на важния въпрос „Трябва ли ми фирма?", продължаваме да получаваме много запитвания по въпроса „Трябва ли ми счетоводител за фирмата ми, мога ли сам/сама да си водя счетоводството и да си изготвям отчетите?"

Какво е фирма? Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Това движение се регистрира в хронологичен ред.

Търговецът е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки.
Счетоводните записвания служат не само за текущи справки и контрол, но имат и ролята на доказателство при евентуални съдебни спорове.
Воденето на счетоводство е задължително! Както и съставянето на годишни финансови отчети!

Кой има право да води счетоводството на фирмата ми - задължително ли е това да е счетоводител? Леля ми е учила две години счетоводство в гимназията, мога ли да го възложа на нея?

В Законът за счетоводството няма изискване към лицето, което води текущото счетоводство на дружеството. Но има изисквания към съставителите на годишни финансови отчети, свързани с определено образование и стаж.
Другото задължително условие е, че физическото лице, което съставя годишния отчет трябва да е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с дружеството, или със счетоводно предприятие.

 

 

 

 

В някои случаи собственикът (или съдружникът) в дружеството може сам да изготви годишните си отчети, дори професията му да не е счетоводител и да няма необходимото образование и опит, при условие че:
- е едноличен търговец, който прилага способа на едностранно счетоводно записване;
- дружеството е микропредприятие, което не е осъществявало дейност през годината.

Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

 

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
гр.София, ул. Леге 10, ет.5
За контакти: +359 886 83 55 99
www.sfconsult.bg


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.