Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как да постъпим в случай на изгубена разходна фактура?


Фактурата е важен данъчен документ, доказващ извършването на стопанска операция - разход, покупка на актив и др.

При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ, трябва да уведомите писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите не по-късно от 24 часа от узнаването на съответното обстоятелство.

Няма утвърден образец за уведомлението, напишете го в свободен текст

За да може разходът да бъде признат за данъчни цели, и за да можете да упражните правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, се свържете с Вашия доставчик и поискайте фотокопие на фактурата, заверено от издателя с подпис и печат. Фотокопието се съхранява в счетоводството.

Ако не се снабдите със заверено копие от документа, ще имате проблеми при данъчни проверки и ревизии. Разходът няма да бъде признат за данъчни цели, и няма да имат право да данъчен кредит по ЗДДС.

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 5599


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.