Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Осигурителните вноски - за какво се дължат?
Вече сякаш е традиция всяка година да се въвеждат нови правила за това как да плащаме осигуровките си. А знам ли изобщо какво и защо ми се осигурява с тези осигуровки ? Нека си припомня.

Осигурителните вноски се събират от едни лица а се разходват, при настъпване на осигурителен случай, за други лица. Това е и една от причините осигурителните системи от такъв тип да се определят като социална.
Осигуровките данъци ли са? Облагаеми ли са? Влог ли са, само аз ли ги ползвам?

За мен е важно да знам, че осигурителните вноски не са данъци и не са облагаеми. Това е така, поради социалния характер на осигуровките и тяхното целево предназначение, цели се подпомагане на изпаднало в затруднение осигурено лице.

Осигуровките обаче не са и някакъв особен спестовен влог или друга форма да "натрупваме бели пари за черни дни". Основната причина е, че осигурителните вноски се събират от едни лица, а се разходват при настъпване на осигурителен случай и за други. Тук е хубаво да знам, че за осигурителната система е в сила принципът на солидарността.

Моите осигурителни вноски се събират ежемесечно без значение дали за мен ще настъпи осигурителен случай или не, тъй като осигурителната ни система е от разходо-покривен тип, т.е. тези средства се трупат по сметки на фондове, от които ще се изплати на лицата, изпаднали в нужда. Погледнато по-общо значи, че поколението, което плащаме осигуровки днес, събира необходимите средства за издръжка на социалното осигуряване на пенсионираните лица, а поколенията след мен ще се погрижат за мен.

Между осигуровките и данъците има много сходни черти, но НЕ МОЖЕ да се постави знак за равенство. Осигурителните вноски целят набиране на средства, от които впоследствие ще се извършат осигурителни обезщетения (плащания), т.е. налице е "възвращаемост" - плащам осигуровки днес, за да мога да взема осигурително обезщетение утре.

Данъците на свой ред са конституционно задължение за всички граждани и целят набиране на средства за издръжката на държавата, държавните органи и осъществяване на някои особено значими обществени дейности.

Какво представляват осигуровките?

Законът борави с понятието "осигурителни вноски".

Това са онези пари, които работодателят ми удържа от заплатата всеки месец. Причината е, че осигуровките са месечни парични плащания, които имат личен характер и се определят като процент от осигурителния доход. Месечни са, защото ги дължа всеки месец. Лични са, защото трябва да бъдат внесени по личната партида на осигуреното лице, като тук не се касае до това да отида лично в НАП, НЗОК или някъде другаде.

Какво е осигурителен доход?

Осигурителният доход е доходът от трудовата дейност, на базата на който се изчислява размерът на осигурителната вноска. Размерът на осигурителните вноски е различен за всяка година и за всяка професия и се определея в специален закон.

В интернет пространството всеки може свободно и лесно да изчисли размера на вноските си съобразно получаваната заплата/възнаграждение и индивидуалните си характеристики, посредством някой от така наречените електронни калкулатори.

Общият максимален месечен размер на осигурителния доход се определя ежегодно от законодателя, за 2016 г. той е 2600 лв. А минималният се определя чрез така наречените минимални осигурителни прагове, върху който се правят осигурителни вноски, независимо дали трудовото възнаграждение на лицето е определено или не и дали му се изплаща такова или не. Тези прагове зависят от основните икономически дейности и квалификационни групи професии и са определени в нормативната ни уредба.

Така постъпилите парични средства от осигурителните вноски се разпределят в 5 самостоятелни осигурителни фонда: "Пенсии", "Пенсии, несвързани с трудовата дейност", "Трудова злополука и професионална болест", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица".

Кой плаща осигурителните вноски?

Принципът е, че осигуровките се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в определено съотношение

Тук не става дума кой ще отиде някъде да внесе едни пари, а кой каква част дължи и къде са нормирани правилата за следното .

За 2016 г. за фондове "Общо заболяване и майчинство" и "Безработица" съотношението е 60:40 съответно дължимо от осигурителите и осигурените лица.

Така ако дължимите осигуровки върху моята заплата са 300 лв., аз (осигурено лице) ще трябва да заплатя 120 лв., а осигурителят ми 180 лв.

За различните социални рискове (майчинство; общо заболяване; трудова злополука; професионално заболяване; безработица; старост; инвалидност; смърт) и според категорията на полаган труд има допълнителни критерии, които се съдържат в закона. Поради това направените плащания постъпват съразмерно в определени процентни съотношения във фондовете на социалното осигуряване.

Например осигурителната вноска, която отива във фонд "Безработица", ако съм роден след 31.12.1959 г., ще бъде в размер на 1%.

Осигурителните вноски в определени случаи се изплащат изцяло - 100% от работодателя, а кои са те виж в т. 3 по-надолу.

Когато съм самоосигуряващо се лице, дължа плащане на осигурителните вноски в размер от 100% т. е. сам ще заплатя целия размер.

Да съм самоосигуряващо се лице означава, че извършвам специфична дейност, от свое име и за своя сметка. В такъв случай осигурител и осигурено лице съвпадат и аз съвместявам тези две качества едновременно, поради което от една страна, дължа например 40% като осигурено лице и още 60% като осигурител, значи дължа 40+60 = 100% от сумата т.е. цялата сума заплащам сам. За целта трябва да подам декларация в НОИ и да се регистрирам като такова лице.

Самоосигуряващи се лица са художниците, композитори, морските лица, собствениците и съдружници в търговски дружества, адвокатите, пенсионерите, които работят и други.

Осигурителите дължат 100% плащане на осигурителните вноски в определени хипотези:

осигуровки за професионалните рискове трудова злополука и професионална болест;
когато осигурителят е нарушил трудовото законодателство и поради това липсва трудова дейност. Например: когато ме е уволнил незаконно или незаконно ме е отстранил от работа.

Как се изчислява размерът на осигурителните вноски?

Тук има две важни правила, които трябва да знам:

Ако съм самоосигуряващо се лице, за база ще се ползва избраният от мен доход, а не реалния, т.е. Ако съм посочил, че ще се осигурявам на 2400 лв., то върху тази сума ще ми се начисляват осигуровките, а не върху 1000 лв., колкото примерно съм заработил този месец. Тук важна роля играе и избора ми да се осигуря за всички социални рискове или само за някои.
В останалите случаи за база ще се вземе предвид или целият доход от трудовата ми дейност; или минималната месечна работна заплата (в случай, че не работя - например гледам мъжа/жена си, който е инвалид); или дължимото обезщетение по трудово правоотношение (при трудоустрояване, когато ми е предписана подходяща за мен работа и имам забрана за настоящата, поради вредни за здравето ми условия ).

NB! Важно да знам е, че при изчисляване на осигурителния доход не се включват плащания, които не са свързани с полагането на труд и получавано за него възнаграждение като командировъчни, безплатна храна, работно и униформено облекло, средства за социално и битово обслужване на работниците и служителите.
По какъв ред се внасят осигуровките?

Както вече знам, осигуровките се плащат ежемесечно. Те се внасят от осигурителите до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Така осигуровките ми за месец август т.г. ще трябва да се внесат от осигурителя до 25-ти септември.

Ако съм самоосигуряващо се лице отново трябва да ги внеса до 25-то число, но имам избор да го направя сам или чрез осигурителните каси за моя сметка.

Осигурителните вноски се внасят по съответните сметки на държавното обществено осигуряване за различните фондове - "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство" и т. н. Това става чрез платежни нареждания от осигурителите/самоосигуряващите се. Органът натоварен да събира осигурителните вноски и да ги преразпределя е Националната агенция по приходите (НАП).
Гаранции за спазване на закона

(Като противодействие на опитите за заобикаляване на изпълнението на задълженията за внасяне на осигурителни вноски по надлежния ред или размер са установени и някои гаранции, такива са напр.:

забрана да се удържат от възнаграждението на осигурените вноските, които се дължат от осигурителите - работодателят ми, не може да удържи от заплатата ми дължащите се от него пари за моите осигуровки. Това, което ми удържа е сумата, дължаща се от мен, т.е. онези 40% от използвания по-горе пример за фонд "Безработица".
забрана да се намалява под каквато и да е форма и начин възнаграждението на осигурените лица (например с цел манипулиране на реалния размер на вноските, да ми се намали заплатата - трябва да плати 100 лв. осигуровки, но ми намалява заплатата със сто и вече дължи 50 лв. за осигуровки. ).

Важно да знам е, че ако работодателят ми не е внесъл по партидата дължимите вноски, то това не се отразява на моите осигурителни права. Аз ще продължавам да бъда осигурено лице и запазвам правата си. Нещо повече, осигурителят ще подлежи на санкция поради неизпълнение на задълженията си. Дали работодателят ми е коректен и редовно извършва плащания по партидата ми мога да проверя на сайта на НОИ, където ще намеря електронна услуга за състоянието на персоналната ми партида от 01.01.1997 г. до сега.)


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.